Werkwijze Jomare Coaching

Jomare maakt tijdens de coaching & trainingen gebruik van diverse technieken en structuren. Op deze pagina vind je uitgebreide beschrijvingen van de methoden en wat ze voor jou zouden kunnen betekenen.

 
6762 - Giantific - Print - Jomare - Joke Verhoef - 11-01-2017.jpg

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

NLP betekent Neuro Linguïstisch Programmeren. NLP is een heldere en effectieve communicatiemethodiek en houdt zich bezig met de onbewuste processen van communicatie. 
NLP houdt zich verder ook bezig met de studie van mensen die succesvol zijn. Succesvol in welke context dan ook. Heb je jezelf wel eens afgevraagd hoe het komt dat sommige mensen met dezelfde inspanning meer bereiken dan anderen? Hoe communiceren deze mensen en hoe krijgen zij voor elkaar wat ze zichzelf als doel hebben gesteld?

"Krijg je wat je verdient of krijg je wat je communiceert?"

Om succesvol te kunnen zijn is het noodzakelijk dat je inzicht hebt in jezelf over de manier waarop jij communiceert. Vraag jezelf maar eens af: "Krijg jij ook wat je denkt te communiceren?" "Komt jouw boodschap altijd over zoals je dat had bedoeld?" Praten we niet vaak genoeg volkomen langs elkaar heen? En noemen we niet vaker op wat we niet willen, in plaats van wat we wel willen? Hoe vaak zijn we niet aan het gedachtelezen? We vullen het verhaal van de ander wel even in, zonder te weten of dat waar is. Gedachtelezen is een van de grote boosdoeners binnen de communicatie.

Een NLP trainer/coach houdt zich bezig met de onbewuste processen van de mens die ten grondslag liggen aan communicatie. Wat vertelt de persoon en wat juist niet? Wat vindt deze persoon belangrijk in zijn/haar leven? De waarden die je hebt als mens bepalen de sturing waarop je dingen doet. Als je ooit ziek bent geweest, is de kans groot dat de waarde "gezondheid" hoog in je waardenlijst voorkomt. Ben je vroeger respectloos behandeld, dan zal de waarde " respect" waarschijnlijk hoog op je waardenlijst staan. Als je je bewust bent van je eigen waarden, ga je je eigen gedrag beter begrijpen.

Welke overtuigingen heb je? Zijn dat overtuigingen die in het nu functioneel zijn? Overtuigingen zijn machtige en krachtige werkingsmechanismen die onze waarneming over onszelf en de wereld ieder moment van de dag sturen en ons wereldmodel in stand houden. Overtuigingen geven zekerheid in ons leven, terwijl het tegelijkertijd onze valkuil kan zijn. Onze herinneringen en de daaraan gekoppelde overtuigingen kunnen ons namelijk ook in het hier en nu wel eens in de weg zitten.

"In het leven weten veel mensen wat ze moeten doen, 
maar er zijn erg weinig mensen die doen wat ze weten"

Transactionele Analyse (TA)

TA staat voor Transactionele Analyse. De Transactionele Analyse is een persoonlijkheidstheorie en een communicatiemodel. Dit model is tijdens een coachingstraject bruikbaar om antwoord te krijgen op de volgende drie vragen:

 • Hoe steek ik als mens in elkaar?
  Dat leidt tot zelfinzicht.
 • Hoe communiceer ik op een effectieve manier?
  Dat leidt tot samenwerking.
 • Hoe kan de invloed van mijn verleden ten goede worden aangewend?
  Dat leidt tot het realiseren van succes.

Transactionele Analyse geeft veel duidelijkheid over de manier waarop wij als mens communiceren. Kunnen wij in het dagelijks leven communiceren op "volwassene-niveau"

of bemerken we dat we (nog) reageren vanuit onze zogenaamde "rugzak/emoties" uit het verleden?

"De kunst van een vervuld leven, is de kunst van het laten Toelaten - Weglaten - Loslaten"

Transactionele Analyse vooronderstelt en zoekt de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Kun jij je eigen leven vorm geven zoals jij wilt? Neem jij de volle verantwoordelijkheid over je leven? Welke thema's spelen in jouw leven als een rode draad? Wil je dit alles zo behouden of ben je toe aan veranderingsprocessen?

Transactionele Analyse biedt ons inzicht, kennis en vaardigheden om te komen tot de meest optimale vorm van communicatie.

Systemisch werk

Deze methodiek maakt verstoorde verhoudingen binnen systemen zichtbaar door de betreffende personen op te stellen die deel uitmaken van het systeem. Een systeem is bijvoorbeeld een team, een klas, een gezin, een afdeling of een organisatie. Ieder individu (groep, afdeling) neemt daarbij zijn/haar eigen plaats in volgens een aantal wetmatigheden. Als aan deze wetmatigheden niet wordt voldaan, ontstaan er stoornissen binnen het systeem.

"Je maakt een stap terug naar veiligheid, of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei"

In het bedrijfsleven wordt er steeds meer gewerkt met opstellingenwerk. Men spreekt dan van organisatieopstellingen. De afgelopen jaren hebben familie- en organisatieopstellingen enorm veel bekendheid gekregen, omdat er snelle en goede resultaten worden geboekt. Mensen krijgen snel inzicht waar de verstrikking zich voordoet en kunnen met dat inzicht voortaan andere keuzes maken.

Een familie- of organisatieopstelling kan met een groep worden gedaan, maar is ook individueel goed toepasbaar. In het laatste geval wordt er bij Jomare gewerkt met houten poppetjes, stenen, foto's en andere voorwerpen. Deze manier van werken gebruikt Jomare ook veel met kinderen. Vooral bij kinderen die te maken hebben met gescheiden ouders, kun je zien dat het kind zichzelf regelmatig neerzet op de plek tussen vader en moeder. Dit is een signaal voor de coach/trainer om het thema "Kinderplek" nader uit te werken, zodat het kind niet verstrikt raakt in de problematiek van vader en moeder.

Als er een opstelling wordt gedaan met een groep mensen dan gaat een opstelling als volgt. 
De betrokkene brengt een thema in waar hij/zij mee wil werken. De begeleider neemt een kort vraaggesprek af en dan komen bv. de volgende beschrijvingen, ook wel "symptomen" genoemd, naar voren:

 • Ik voel me steeds maar moe en futloos. Soms zie ik het gewoon niet meer zitten.
 • Ik voel me dikwijls geïrriteerd naar anderen, maar weet niet waar het vandaan komt.
 • Ik stel wel mijn doelen, maar er komt altijd iets tussendoor waardoor het doel weer naar de achtergrond schuift.
 • In mijn werk en/of privé heb ik voortdurend woordenwisselingen.
 • Ik laat te makkelijk over mijn "grenzen" heen gaan en dat wil ik niet meer.
 • Ik ervaar zo'n enorme onrust in mij.
 • Ik ervaar te vaak depressieve gevoelens.
 • Ik doe zoveel dingen op een dag, maar het wordt niet door mijn omgeving gezien.
 • Ik blijf maar bezig met dingen uit mijn verleden.

Na het vraaggesprek beslist de begeleider welke systeemdelen worden opgesteld. Dat kan bijvoorbeeld een vader, een moeder of jezelf zijn maar ook abstracte begrippen als leven,dood, richting, doel enz. zijn mogelijk om op te stellen.

De betrokkene kiest vervolgens representanten voor de familieleden of begrippen. De betrokkene gaat achter de representant staan en legt zijn/haar handen op de schouders van de representant om zich te verbinden. Vervolgens wordt de representant intuïtief in de ruimte neergezet. De betrokkene zelf neemt weer plaats naast de begeleider en kan vanuit een afstand kijken naar zijn/haar eigen systeem.

De representanten kunnen informatie verschaffen over lichamelijke gewaarwordingen die zij in hun lichaam waarnemen. Vaak is het beeld wat neergezet is al genoeg om het proces van heling zijn werk te laten doen en om los te komen van de emotionele verstrikkingen. Vaak worden er zinnen uitgesproken die helend zijn voor het proces. Het kan ook zijn dat mensen worden verplaatst naar een andere plek.. Uiteindelijk kan de betrokkene het nieuwe beeld en gevoel in zich opnemen en de oude persoonlijke werkelijkheid veranderen. De energie kan weer stromen. Opstellingenwerk zorgt voor een enorm inzicht voor de betrokkene. Opstellingenwerk is absoluut niet bedoeld om dingen mooier te maken dan ze zijn. Juist het onder ogen zien wat er is, is helend en geeft mogelijkheden tot verandering, indien dit wenselijk is.

"Succes en geluk zijn geen toevalligheden die van omstandigheden afhangen. Je kunt er naartoe sturen."

Traumawerk

In ieder mens ligt een diep verlangen. Verlangens zijn aanwijzingen en voortekens van mogelijkheden en capaciteiten die op verwerkelijking wachten. Deze verlangens kunnen we niet negeren. Ze hunkeren naar voltooiing en heelheid. 
Om deze heelheid echter te ervaren is het van belang om in contact te treden met onszelf. We hebben de stilte op te zoeken om de antwoorden te vinden.
Om werkelijk in contact te gaan met wat er is, is moed voor nodig. Door te luisteren naar het lichaam kunnen wij het lichaam geven waar het behoefte aan heeft.

"De sleutel van de deur naar verandering zit aan de binnenkant."

Van belang is dat de gecoachte zich realiseert dat de coach niet opnieuw de processen van de traumatische ervaring doorgaat, want dan zou de gecoachte gehertraumatiseerd worden.

Binnen het traumawerk wordt de periode van -9 maanden tot 3 jaar gezien als een periode waarin de belangrijkste imprints worden gevormd. Deze imprints zijn de fundamenten voor onze gedragspatronen.

Als er traumatische ervaringen liggen opgeslagen, dan zal dat een sterke impact hebben op de manier waarop we met onszelf omgaan en de manier waarop we de wereld ervaren. Binnen het traumawerk wordt veel gewerkt met hulpbronnen. Wat stabiliseert jouw in het NU? Als mens hebben we tal van mogelijkheden om contact te maken met de enorme kracht die in ons schuilt.

"Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt, zijn zaken van
gering belang vergeleken bij wat in ons ligt."

Emotioneel lichaamswerk

De mens communiceert de hele dag. Ook als je geen woord zegt, vertel je niet alleen anderen, maar ook jezelf voortdurend hoe het op dat moment met je gaat.

Met lichaamswerk leer je hoe het is om goed in contact te staan met jezelf. Je eigen lichaamstaal leren kennen, geeft kwaliteit aan je leven, omdat handelingen vanuit verbinding met jezelf ontstaan.

Hoe kun je bijvoorbeeld een liefdevolle relatie creëren als je uit angst om gekwetst te worden je hart dichthoudt? Of hoe kun je verwachten dat mensen jouw grenzen respecteren als je ze niet aangeeft? Verwachten dat je omgeving verandert zonder dat je zelf verandert is een doodlopende weg. Omgekeerd gaat het echter precies zo: Als jij verandert, verandert je leven onherroepelijk mee!

"Wanneer je het contact met jezelf verliest, verlies je jezelf in de wereld"

We zijn vaak overtuigd dat onze woorden die we uitspreken van grote betekenis zijn.

In communicatie blijkt echter het non-verbale deel van een veel groter belang te zijn. Ray Birdwhistell (1918-1994) heeft het grote belang van de non-verbale communicatie benoemd in percentages. Kijk naar onderstaande percentages en word je bewust van het feit dat 93% van onze communicatie zich op onbewust niveau afspeelt.

 • 55% fysiologie (houdingen, gebaren, gezichtsuitdrukkingen, ademhaling enz.)
 • 38% tonaliteit (toonhoogte, snelheid, kwaliteit, luidheid enz.)
 • En slechts 7% woorden

Van hem is de uitspraak:

"De mens is een op vele niveaus communicerend wezen, die soms ook spreekt"
 

Succes treedt op als de non-verbale en de verbale expressie elkaar bekrachtigen en ondersteunen. Je kunt dan heerlijk jezelf zijn.

Oplossingsgericht werken

Met deze methode ligt de focus op:

 • Oplossingen in plaats van op problemen,
 • Op de toekomst in plaats van op het verleden
 • Op wat goed gaat in plaats van op wat fout gaat.

Bij oplossingsgericht werken gaat men uit van:

 • Als iets werkt, doe er meer van.
 • Als iets niet werkt, doe het anders.
 • Er zijn altijd uitzonderingen op een probleem
 • Kleine stappen kunnen leiden tot grote veranderingen
 • Een oplossing is niet perse gekoppeld aan het probleem
 • De toekomst wordt gecreëerd
 • Focus op oplossingen is productiever dan focus op problemen
 • Verandering vindt voortdurend plaats
 • Een absolute waarheid bestaat niet
 • Taal van oplossingen verschilt van taal van problemen
 • Als iets niet kapot is, repareer het niet

Creatieve werkvormen

Jomare gebruikt verschillende creatieve werkvormen bij het coachen van kinderen. Kinderen praten over het algemeen makkelijker over wat hen bezig houdt als ze bijvoorbeeld lekker aan het tekenen zijn. De informatie die vrij komt kan de coach in een latere sessie gebruiken om tot een interventie te komen. Schilderen, boetseren en tekenen nemen een essentiële plaats in. Vooral het tekenen met pastelkrijt wordt door kinderen graag gedaan.

Creatieve werkvormen zorgen voor rust en het in contact komen met jezelf.

Voorbeelden van tekeningen hoe jonge kinderen hun primaire emoties zichtbaar maken. Deze tekeningen zijn gemaakt met pastelkrijt.